Kutlig

January 3, 2007

Goodbye Tilapia

Filed under: Life — dakidog @ 10:14 am

Sa kagurangan ko sa kinaban dai pa lamang ako nakaeksperiencia na piglaog ki baha an naistaran ko. Pero uminabot man nanggad an aldaw na pigbaha an harong na pigarkila mi. Pano man kaya, may kataning na salog an harong mi kaya siguro bako man makangalas. Siyempre ibahon sa pagmate na pigabaha an harong.

Kan dai pa nagalangkaw an tubig sa salog sinabi ni Tiya Charit, tagsadiri kan pigarkila ming harong,  na dai man daa lamang nagaabot an tubig baha sa harong. Pwes, nasala si Tiya Charit ta nahiling ko nanggad kun pano diit diit na naglalangkaw an tubig sa salog sagkod na abuton na an pinto kan kusina mi. Sabi ko kay Tiya Charit pigalaog na kami ki tubig! Ay sus, ta nasibot baga ako kun pano isarakat su mga gamit mi! Makatakot palan pag nahihiling mo na mismo na kun ano-ano ng mga bagay an nagaralaog sa harong kasabay kan makusog na tubig. Isip-isipa daw kun may maglangoy na halas sa pinto dangan sagidan ka sa bitis saka magdesisyon na kagaton ka!

Herak nin Diyos wara man na halas. Pero may nagapilik-pilik sa may pinto kan banyo! An sabi ni agom tilapia daa. Makaulok ta may tilapia sa laog kan harong. Sabi ko dakupa na ta isira ta. Karaw ko man sana. Kan didakop ni agom abaa ta garo naglukso pasiring sa halangkaw na parte kan kusina. Di an nangyari nakalampog an tilapia ta dai pa man na tubig sa naluksuhan niya. Nahiling ko nanggad su tilapia nagsuka habang nagapilik-pilik siya. Kan pigreparo ko garo nagiirikul-ikol su pigluwa kan tilapia. Pigmaanan ko ki husto asin duman ko sana nadiskubre na mga ogbon na sira palan an pigluwa kan tilapia.

Sabi ko na sana, ay grabe man an kaunasan kan tilapiang ini ta kadakul na saradit na sira an kinaon tapos dai man sana kaya. Sabi ko ki agom maray pa lugod ibugtak mo sa baldeng may tubig para ibalik ta sa salog atyan pag wara na an baha. Primero ko talaga makahiling ki tilapiang buhay sa sadiri kong balde kaya imbes magasikaso kan mga gamit pigparahiling ko su tilapia. Diit pang minutos an nakalampas nagsuka na naman an tilapia. Nahiling ko nanggad kun pano magtiripwasan sa balde an kadakul na ogbon na sira na garong mga tanga kasaradit. Haros mapano nin ogbon na sira su balde asin gari mga maogmahon na nagralangoy-langoy sinda.

Saka ko sana naisip na dai man palan pigkaon kan dakulang tilapia su mga ogbon na sira. Saka ko man sana naintindihan na posibleng pigsaro-saro kan tilapia na itago sa ngimot niya an mga ogbon huli ta sadiring ogbon niya ini na gusto niyang isalbar sa baha! Marhay pa an tilapia matibay an estratehiya.

Grabe an paghanga ko sa tilapia sa ginibo niya. Saka ko man naisip na nasala ako sa pagbugtak sa saiya sa balde. Ini huli ta nahiling kong diit diit na nagagadan an mga ogbon. Ini siguro por medyo sa daing paros sa balde kaya dai na man nakahangos an pobreng mga ogbon. Pano ko daw sasabihan an inang tilapia na punpunon giraray an saiyang mga ogbon tanganing sarabay ko sindang buhian sa salog? Nahiling kong pati an inang tilapia pigluluya na man sa laog kan balde.

Wara na man akong maginibo. Iyo, sala ko kun nata pigluwa niya an mga ogbon. Paghuna kan tilapia dai ng baha ta maray na man su tubig sa balde. Abay pa, pigbutasan lugod niya su mga ogbon. Ano pa man maginibo ko? Makulog man sa boot ko, pigbuhian ko na sana su tilapia sa salog kairiba an mga ogbon na siguradong iaanod na sana asin maburulagan sinda.

Goodbye tilapia!

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: